Welcome to Yakyubaka.com

Tigers’ Christmas Premium Party 2009

by on Dec.07, 2009 @ 7:44 am, under NPB

The schedule for the Tigers' Christmas Premium Party 2009 event:

Date Venue Times Players
12/21 Ritz Carlton Osaka Afternoon Yuya Ando, Wei-Chu Lin
Evening Kazuya Tsutsui and Hirotaka Egusa
12/22 Ritz Carlton Osaka Afternoon Atsushi Noumi and Keisuke Kano
Evening Kentaro Sekimoto and Kyuji Fujikawa
12/25 Grand Prince Hotel Akasaka Afternoon Keiichi Hirano and Kodai Sakurai
Evening Keiichi Hirano and Kodai Sakurai