Welcome to Yakyubaka.com

37th Industrial League Championship: Toyota crowned champions!

by on Oct.09, 2010 @ 4:05 am, under Industrial

Venues (10/30 - 10/31): Okazaki Baseball Stadium, Hitachi Baseball Stadium, Wakasa Stadium Kyoto, Kurashiki Muscat Stadium

Venue (11/9-11/14): Kyocera Dome Osaka

Date Venue Gm Time Away Score Home
10/30 Wakasa 1-1 10:00 Shin Nippon Seitetsu Hirohata 0-5 Meiji Yasuda Seimei
1-2 13:00 NTT Higashi Nihon 4-3 Panasonic
Okazaki 1-1 10:00 Fushiki Kairiku Unso rain Toyota
1-2 13:00 Oji Seiji rain Mitsubishi Juko Yokohama
Hitachi 1-1 10:00 Mitsubishi Motors Okazaki rain Toshiba
1-2 13:00 Fuji Jukogyo rain Okinawa Denryoku
Kurashiki 1-1 10:00 Mitsubishi Juko Nagasaki 9-6 JR Higashi Nihon Tohoku
1-2 13:00 JR Hokkaido 2-0 JFE Nishi Nihon
10/31 Wakasa 2-1 10:00 Nippon Express 7-3 Osaka Gas
2-2 13:00 Kazusa Magic 0-1 Nippon Shinyaku
Okazaki 1-1 10:00 Toyota 10-0 Fushiki Kairiku Unso
1-2 13:00 Mitsubishi Juko Yokohama 6-1 Oji Seiji
Hitachi 1-1 10:00 Toshiba 1-5 Mitsubishi Motors Okazaki
1-2 13:00 Fuji Jukogyo 0-1 Okinawa Denryoku
Kurashiki 2-1 10:00 Shikoku Ginko 5-4 Tokorozawa Green Baseball Club
2-2 13:00 JX-ENEOS 10-1 Hakuwa Victorys
11/1 Okazaki 2-1 10:00 Mitsubishi Juko Nagoya 4-5 JR Kyushu
2-2 13:00 Yamaha 3-1 Kyushu Mitsubishi Motors
Hitachi 2-1 10:00 JFE Higashi Nihon 5-0 Muroran Sharks
2-2 13:00 Toho Gas 7-2 Sega Sammy
11/9 Kyocera 3-1 12:00 Toyota 1-0 Meiji Yasuda Seimei
3-2 15:00 Mitsubishi Motors Okazaki 3-2 Mitsubishi Juko Nagasaki
3-3 18:00 Mitsubishi Juko Yokohama 1-6 NTT Higashi Nihon
11/10 Kyocera 4-1 12:00 JR Hokkaido 9-7 Okinawa Denryoku
4-2 15:00 Shikoku Ginko 2-8 JR Kyushu
4-3 18:00 JFE Higashi Nihon 3-4 Nippon Express
11/11 Kyocera 5-1 12:00 Toho Gas 0-4 JX-ENEOS
5-2 15:00 Yamaha 16-12 Nippon Shinyaku
5-3 18:00 Mitsubishi Motors Okazaki 0-2 Toyota
11/12 Kyocera 6-1 12:00 JR Hokkaido 3-5 NTT Higashi Nihon
6-2 15:00 Nippon Express 0-3 JR Kyushu
6-3 18:00 JX-ENEOS 1-0 Yamaha
11/13 Kyocera 7-1 12:00 Toyota 7-2 NTT Higashi Nihon
7-2 15:00 JX-ENEOS 0-1 JR Kyushu
11/14 Kyocera 8-1 13:00 Toyota 4-2 JR Kyushu

===

October 30, 2010

Game 1-1 @ Wakasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Shin Nippon Seitetsu Hirohata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meiji Yasuda Seimei 2 0 0 0 0 1 2 0 x 5

Game 1-2 @ Wakasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
NTT Higashi Nihon 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Panasonic 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3

Game 1-1 @ Kurashiki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
Mitsubishi Juko Nagasaki 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 4 9
JR Higashi Nihon Tohoku 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 6

Game 1-2 @ Kurashiki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
JR Hokkaido 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
JFE Nishi Nihon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

===

October 31, 2010

Game 2-1 @ Wakasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Nippon Express 0 0 0 0 2 0 0 1 4 7
Osaka Gas 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3

Game 2-2 @ Wakasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Kazusa Magic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nippon Shinyaku 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1

Game 1-1 @ Okazaki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Toyota 1 3 0 0 6 0 0 10
Fushiki Kairiku Unso 0 0 0 0 0 0 0 0

Game 1-2 @ Okazaki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Mitsubishi Juko Yokohama 0 0 1 0 0 0 0 2 3 6
Oji Seiji 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Game 1-1 @ Hitachi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Toshiba 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Mitsubishi Motors Okazaki 2 0 0 0 0 0 1 2 x 5

Game 1-2 @ Hitachi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Okinawa Denryoku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji Jukogyo 0 0 0 0 0 0 0 0 1x 1

Game 2-1 @ Kurashiki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
Shikoku Ginko 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 5
Tokorozawa Green BC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4

Game 2-2 @ Kurashiki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
JX-ENEOS 0 1 3 0 0 2 0 1 3 10
Hakuwa Victorys 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

===

November 1, 2010

Game 2-1 @ Okazaki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R
Mitsubishi Juko Nagoya 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
JR Kyushu 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2x 5

Game 2-2 @ Okazaki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Yamaha 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Kyushu Mitsubishi Motors 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Game 2-1 @ Hitachi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
JFE Higashi Nihon 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5
Muroran Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Game 2-2 @ Hitachi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
Toho Gas 1 1 1 2 2 0 0 0 0 7
Sega Sammy 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

===

November 9, 2010

Game 3-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toyota 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Meiji Yasuda Seimei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

Game 3-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Mitsubishi Motors Okazaki 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 9 2
Mitsubishi Juko Nagasaki 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 0

Game 3-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mitsubishi Juko Yokohama 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0
NTT Higashi Nihon 0 2 0 1 0 0 0 3 x 6 9 1

===

November 10, 2010

Game 4-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
JR Hokkaido 0 0 3 0 0 5 0 0 1 9 13 1
Okinawa Denryoku 0 0 0 1 0 3 0 3 0 7 13 1

Game 4-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Shikoku Ginko 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
JR Kyushu 1 0 0 0 4 1 2 0 x 8 10 0

Game 4-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
JFE Higashi Nihon 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 9 1
Nippon Express 3 0 0 0 0 0 0 1 x 4 8 2

===

November 11, 2010

Game 5-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toho Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
JX-ENEOS 0 0 0 0 1 1 0 2 x 4 5 1

Game 5-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
Yamaha 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 5 16 17 1
Nippon Shinyaku 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 1 12 10 1

Game 5-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mitsubishi Motors Okazaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Toyota 0 0 0 2 0 0 0 0 x 2 5 1

===

November 12, 2010

Game 6-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
JR Hokkaido 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 8 0
NTT Higashi Nihon 1 1 2 0 0 1 0 0 x 5 8 1

Game 6-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Nippon Express 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
JR Kyushu 0 0 0 0 3 0 0 0 x 3 8 0

Game 6-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
JX-ENEOS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

===

November 13, 2010

Game 7-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toyota 0 0 4 0 0 2 0 1 0 7 8 1
NTT Higashi Nihon 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 2

Game 7-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
JX-ENEOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
JR Kyushu 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 4 0

===

November 14, 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toyota 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4 5 2
JR Kyushu 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 8 1

===

Awards

Award Name (JP) Name (EN) Team
MVP 岩崎 司 Tsukasa Iwasaki Toyota
Pitching Award 濱野 雅慎 Masamitsu Hamano JR Kyushu
Hitting Award 的場 寛一 Kanichi Matoba Toyota
Top Hitter 宮澤 健太郎 Kentaro Miyazawa JX-ENEOS

Top Players

Pos Name (JP) Name (EN) Team
P 岩崎 司 Tsukasa Iwasaki Toyota
P 佐竹 功年 Katsutoshi Satake Toyota
P 濱野 雅慎 Masamitsu Hamano JR Kyushu
P 小石 博孝 Hirotaka Koishi NTT Higashi Nihon
P 大城 基志 Motoshi Oshiro JX-ENOES
P 山名 康造 Yasunari Yamana Mitsubishi Motors Okazaki
P 武藤 好貴 Yoshitaka Muto JR Hokkaido
C 二葉 祐貴 Yuki Futaba Toyota
C 中野 滋樹 Shigeki Nakano JR Kyushu
C 山岡 剛 Go Yamaoka JX-ENEOS
1B 的場 寛一 Kanichi Madoba Toyota
1B 宇多村 典明 Noriaki Utamura JR Kyushu
1B 泉 尚徳 Takanori Izumi JX-ENEOS
2B 福田 康一 Koichi Fukuda Toyota
2B 梶岡 千晃 Chiaki Kajioka NTT Higashi Nihon
2B 佐藤 二朗 Tsugio Sato Yamaha
3B 坂田 篤彦 Atsuhiko Sakata Toyota
3B 宮澤 健太郎 Kentaro Miyazawa JX-ENEOS
3B 柴草 健太 Kenta Shibakusa JR Hokkaido
SS 田中マルシオ敬三 Keizo Tanaka Marcio JR Kyushu
SS 澤村 幸明 Komei Sawamura Nippon Express
SS 永田 英之 Hideyuki Nagata Yamaha
OF 藤島 琢哉 Takuya Fujishima JR Kyushu
OF 目黒 聡 Satoshi Meguro NTT Higashi Nihon
OF 井領 雅貴 Masataka Iryo JX-ENEOS
OF 中野 孝昭 Takaaki Nakano JR Hokkaido
DH 新垣 道太 Michita Shingaki Nippon Express