Welcome to Yakyubaka.com

JHBF: Chukyo (Tokai) wins 56th National High School Rubber Baseball Tournament

by on Aug.29, 2011 @ 5:27 pm, under High School

Schedule and Scores

Date Gm Time Away Team Score Home Team Venue
8/25 1 9:00 Opening Ceremonies Akashi Park Stadium
2 10:20 Kobe Gakuin DaiFu (Hyogo) 1-0 Takikawa (Hokkaido) Akashi Park Stadium
3 12:50 Hosei DaiNi (Minami Kanto) 0-4 Tenri (Kinki) Akashi Park Stadium
4 12:00 Sakushin Gakuin (Kita Kanto) 2-0 Sakai (Higashi Chugoku) Takasago Stadium
5 14:30 Noshiro (Kita Tohoku) 6-3 Hatsushiba Tondabayashi (Osaka) Takasago Stadium
8/26 6 9:30 Otsu Ryokuyo (Nishi Chugoku) 1-3 Chukyo (Tokai) Akashi Park Stadium
7 12:00 Soka (Tokyo) 2-3 Kawaura (Nanbu Kyushu) Akashi Park Stadium
8 10:00 Tohoku Gakuin (Minami Tohoku) 5-2 Tsukumi (Hokubu Kyushu) Takasago Stadium
9 12:30 Ueda Nishi (Hokushinetsu) 0-8 Tomioka Higashi (Shikoku) Takasago Stadium
8/27 10 9:30 Noshiro (Kita Tohoku) 0-1 Sakushin Gakuin (Kita Kanto) Akashi Park Stadium
11 12:00 Tohoku Gakuin (Minami Tohoku 5-6 Tomioka Higashi (Shikoku) Akashi Park Stadium
12 10:00 Tenri (Kinki) 1-2 Kobe Gakuin DaiFu (Hyogo) Takasago Stadium
13 12:30 Kawaura (Nanbu Kyushu) 0-4 Chukyo (Tokai) Takasago Stadium
8/28 14 9:30 Sakushin Gakuin (Kita Kanto) 3-0 Kobe Gakuin DaiFu (Hyogo) Akashi Park Stadium
15 12:00 Tomioka Higashi (Shikoku) 0-8 Chukyo (Tokai) Akashi Park Stadium
8/29 16 11:00 Sakushin Gakuin (Kita Kanto) 1-2 Chukyo (Tokai) Akashi Park Stadium
Closing Ceremonies Akashi Park Stadium